Tiết Kiệm trên Hóa Đơn Hàng Tháng của Quý Vị bằng Năng Lượng Mặt Trời

Quý vị muốn giúp bảo vệ môi trường, nhưng không thể lắp đặt các tấm pin mặt trời tại nhà? Tìm hiểu xem quý vị có hội đủ điều kiện được giảm giá trên hóa đơn năng lượng của mình khi chọn sử dụng điện thông qua các nguồn năng lượng mặt trời hay không.

Quý Vị Có Thể Tiết Kiệm bằng các Chương Trình Này

Chương Trình Green Saver

Chương trình này giảm 20% tiền trả hóa đơn cho những khách hàng SCE hội đủ điều kiện vì đã ủng hộ các nguồn năng lượng mặt trời. Vào lúc này, chương trình không nhận đơn ghi danh.

Chương Trình Local Green Saver

Khách hàng của SCE sống trong các cộng đồng hội đủ điều kiện có các dự án năng lượng mặt trời tại địa phương có thể được hưởng khoản giảm giá 20% trên hóa đơn của họ. Hiện chỉ mở cho các khu vực được chọn. Quý vị có thể điền vào biểu mẫu để tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện hay không.

Kiểm Tra sự Hợp Lệ của Quý Vị


Điền các thông tin sau để biết quý vị có hợp lệ hay không.


Trong 90 ngày vừa qua, quý vị có ghi danh vào một trong những chương trình này hay không?


Hỏi Đáp

Khách hàng SCE sống trong các Cộng Đồng Chịu Nhiều Thiệt Thòi (Disadvantaged Communities, DAC) hội đủ điều kiện có thể ghi danh tham gia chương trình Tiết Kiệm Xanh và Tiết Kiệm Xanh Địa Phương. Để hội đủ điều kiện tham gia chương trình Tiết Kiệm Xanh, khách hàng cũng phải hội đủ điều kiện tham gia chương trình CARE hoặc FERA. Quý vị có thể tìm thêm thông tin về các tiêu chuẩn cho mỗi chương trình trên trang mạng CPUC được viết tắt DAC-GT (Tiết Kiệm Xanh) và CSGT (Tiết Kiệm Xanh Địa Phương).

Có một dự án Tiết Kiệm Xanh Địa Phương ở Visalia được dự tính sẽ hoạt động vào tam cá nguyệt thứ tư của năm 2023. Để tìm hiểu thêm, xin bấm vào đây.

  • Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California đã soạn các chương trình này để giúp các Cộng Đồng Chịu Nhiều Thiệt Thòi (DAC), được Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường California (Cal EPA) xác định. Các khu vực điều tra dân số nhận được 25 phần trăm điểm tổng thể cao nhất trong CalenviroScreen (CES) 4.0.
  • Các khu vực điều tra dân số thiếu điểm tổng thể trong CalEnviroScreen 4.0 do thiếu dữ liệu nhưng nhận được 5 phần trăm cao nhất trong số điểm gánh nặng ô nhiễm tích lũy của CalEnviroScreen 4.0.
  • Các khu vực điều tra dân số được nêu trong DAC 2017 (CES 3.0) là thiệt thòi, không cần biết điểm số CalenviroScreen 4.0. của khu vực này.
  • Vùng đất dưới sự kiểm soát của các bộ lạc được liên bang công nhận.

Ngoài ra, có hai sửa đổi tạm thời đối với định nghĩa của DAC liên quan đến các tiêu chuẩn cho chương trình Tiết Kiệm Xanh và Tiết Kiệm Xanh Địa Phương:

  1. 305 khu vực điều tra dân số có điểm cao nhất trong 25 phần trăm CES 3.0 nhưng không ở trong 25 phần trăm cao nhất theo CES 4.0 tiếp tục được coi là chịu nhiều thiệt thòi, và vì vậy, đủ tiêu chuẩn được tài trợ theo các chương trình này.
  2. Một số cộng đồng bộ lạc. Cụ thể, tất cả các Bộ Lạc Dân Bản Địa ở California theo quy định trong 18 Bộ luật Hoa Kỳ Phần 1151, ngoại trừ sở hữu tư nhân, được định nghĩa là đất lệ phí không thuộc sở hữu của Dân Bản Địa, bên ngoài ranh giới của Bộ Lạc Dân Bản Địa ở California; trong trường hợp có nhiều chủ sở hữu, đất đó sẽ được coi là sở hữu của Dân Bản Địa nếu ít nhất một chủ sở hữu là một bộ lạc hoặc dân bộ lạc, bất kể việc sử dụng đất đai cho mục đích nào.

Hai sửa đổi tạm thời này đối với các quy tắc tiêu chuẩn tham gia chương trình DAC-GT và CSGT là “bổ sung”, bắt đầu từ lúc thư tư vấn thực hiện DAC-GT và CSGT của Quản Trị Chương Trình được chấp thuận, cho đến khi CPUC đưa ra quyết định xem có đủ tiêu chuẩn và cách sửa đổi để đủ tiêu chuẩn DAC-GT và CSGT trong Đơn Xin Duyệt Xét của IOU.

Tìm hiểu bản đồ của DAC đủ tiêu chuẩn cho các chương trình năng lượng mặt trời này.

Để nộp đơn, quý vị sẽ cần số trương mục dịch vụ SCE, địa chỉ dịch vụ và các thông tin liên lạc khác của quý vị.

Chương trình Tiết Kiệm Xanh cũng yêu cầu ứng viên đủ tiêu chuẩn cho CARE/FERA. Nếu quý vị hiện không tham gia chương trình CARE hoặc FERA, quý vị có thể cần phải tính tổng lợi tức gia đình hàng năm kết hợp và cung cấp một số thông tin để xem quý vị có đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình hay không.

Có, quý vị có thể đủ điều kiện tham gia cả chương trình Tiết Kiệm Xanh và Tiết Kiệm Xanh Địa Phương, nhưng quý vị không thể ghi danh vào cả hai chương trình. Nếu quý vị đủ tiêu chuẩn cho cả hai, quý vị sẽ được ghi danh tham gia chương trình Tiết Kiệm Xanh Địa Phương tại cộng đồng, trừ khi các dự án năng lượng mặt trời đủ tiêu chuẩn trong khu vực của quý vị đã đủ người ghi danh. Trong trường hợp này, quý vị sẽ được ghi danh vào chương trình Tiết Kiệm Xanh cho đến khi có sẵn một dự án Tiết Kiệm Xanh Địa Phương trong khu vực của quý vị.

Sau khi yêu cầu ghi danh của quý vị đã được xác nhận và quý vị đã được chấp nhận vào chương trình, quý vị sẽ được sắp xếp vào một giá biểu trong vòng 1-2 chu kỳ gửi hóa đơn. Nếu chương trình này đã đủ người, hoặc nếu không có sẵn một dự án trong khu vực của quý vị, thì quý vị có thể được đưa vào danh sách chờ, cho đến khi có sẵn biểu giá và dự án tương ứng được hoàn tất. Vào lúc đó, quý vị sẽ tự động được sắp xếp vào giá biểu này trong chu kỳ gửi hóa đơn kế tiếp.

Quý vị sẽ được đưa vào danh sách chờ nếu quý vị hội đủ điều kiện tham gia một chương trình nhưng chương trình này đã đủ người ghi danh, hoặc chưa có sẵn. Nếu chương trình mở hoặc mở lại và quý vị vẫn đủ tiêu chuẩn, thì quý vị sẽ được chuyển ra khỏi danh sách chờ và chúng tôi sẽ gửi email cho quý vị biết rằng quý vị đã được ghi danh vào chương trình.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về CARE và FERA trên trang Biểu Phí Giảm Giá CARE/FERA của chúng tôi.

Có, các chương trình năng lượng tái tạo khác của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn trong chương trình Giá Biểu Xanh và các Nguồn Năng Lượng Tái Tạo Nâng Cao trong Cộng Đồng.

Một tổ chức phi lợi nhuận cộng đồng địa phương, chính quyền địa phương hoặc trường học có thể tài trợ cho việc phát triển Chương Trình Tiết Kiệm Xanh Địa Phương trong khu vực. Vai trò của nhà tài trợ là hợp tác với một nhà phát triển dự án năng lượng mặt trời, là nơi thúc đẩy cộng đồng và dự án, và giúp cung cấp các lợi ích kinh tế địa phương, bao gồm huấn luyện nghề và phát triển lực lượng lao động.

Để chính thức hóa việc tài trợ giữa cộng đồng và các nhà phát triển dự án, nhà phát triển phải cung cấp cho SCE Thư Cam Kết được ký với cơ quan Tài Trợ Cộng Đồng có thẩm quyền, như hội đồng thành phố. Thư này phải (1) thể hiện sự quan tâm ghi danh vào dự án của con số đáng kể các thành viên cộng đồng, (2) ước tính số người ghi danh và tải lượng để dự án có tầm cỡ theo nhu cầu dự báo, (3) cung cấp kế hoạch tiếp ngoại sơ bộ để tuyển người ghi danh (có thể được thực hiện kết hợp với nhà phát triển và/hoặc công ty tiện ích), (4) cho biết nơi ưu tiên đặt dự án, bao gồm các nơi được cộng đồng đề nghị và (5) xác minh rằng nơi được chọn cho việc đấu thầu phù hợp với ưu tiên của cộng đồng.

Để kết nối với nhà phát triển, xin email cho DACPrograms@sce.com.

Không, quý vị không hội đủ điều kiện tham gia một trong các chương trình này nếu quý vị có năng lượng mặt trời ở nhà. Nếu quý vị muốn lắp đặt năng lượng mặt trời tại nhà, xin ghé vào trang Điện Mặt Trời của chúng tôi để tìm hiểu về quy trình lắp đặt và cách quý vị có thể nhận được tín dụng trên hóa đơn qua chương trình Đo Tổng Năng Lượng của chúng tôi.

Hãy liên lạc với chúng tôi theo số 1-866-701-7867 để nói chuyện với đại diện của SCE.

Quý vị có thắc mắc khác?

Hãy liên lạc với chúng tôi theo số 1-866-701-7867 để nói chuyện với đại diện của SCE.

Language Links